Наставно-научно веће

Наставно-научно веће је највиши стручни орган одговоран за реализацију научног и наставног рада на Факултету. Чине га наставници и сарадници који су у сталном радном односу на Факултету. Декан и продекани су чланови већа по функцији са правом одлучивања. Декан је председник Већа по функцији. У раду Наставно-научног већа учествују и представници студената приликом расправљања и одлучивања о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, и то: 20% студената од укупног броја чланова Наставно-научног већа. Мандат представника студената траје једну годину. Студентске представнике бира студентски парламент у складу са Законом.

Наставно-научно веће Факултета:

1. утврђује предлог Статута Факултета;
2. предлаже Савету кандидата за декана;
3. бира представнике Факултета у Савет Факултета, Савет Универзитета и Сенат Универзитета;
4. утврђује предлоге студијских програма основних студија, мастер студија, специјалистичких и докторских студија, по катедрама и доставља га Универзитету ради усвајања;
5. доноси наставни план и програм и других облика стручног образовања и усавршавања;
6. доноси програм научних истраживања;
7. спроводи поступак и доноси одлуку о стицању истраживачког звања, односно утврђује предлог за стицање научног звања, у складу са Законом којим се уређује наставно – истраживачка делатност;
8. одлучује о организовању докторских студија и облицима стручног образовања и усавршавања;
9. одлучује о организовању докторских студија и облицима стручног образовања и усавршавања;
10. одобрава теме докторских дисертација уз сагласност Универзитета;
11. доноси одлуке о оснивању или укидању катедара;
12. одређује ментора при изради докторске дисертације;
13. доноси Правилнике о раду организационих јединица;
14. предлаже Универзитету матичност Факултета за све облике студија;
15. даје мишљење Универзитету о броју студената који се уписују у прву годину основних и докторских студија, чије се образовање финансира из буџета и који плаћају школарину;
16. одлучује о позиву гостујућих професора и професора по позиву;
17. доноси опште акте из своје надлежности;
18. спроводи поступак и утврђује предлог одлуке о признавању стране високошколске исправе и вредновању страних студијских програма;
19. даје одобрење да се наставник, односно сардник ангажује у другој високошколској установи;
20. утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената;
21. најмање једном годишње разматра извештаје о остваривању програма научног истраживања који доноси Факултет;
22. разматра и припрема предлоге о питањима о којима одлучује Савет Факултета
23. обавља друге послове утврђене Законом и Статутом Факултета.
   
Наставно-научно веће Факултета пуноважно расправља и одлучује ако седници присуствује већина чланова, а одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова. Наставно-научно веће доноси Пословник о свом раду.