Спортско-рекреативни водитељ

На програме сталног стручног оспособљавања и усавршавања за наведени сертификат могу бити уписана лица која имају статус полазника, са претходно стеченим најмање средњим образовањем (у трогодишњем или четворогодишњем трајању), која задовоље проверу способности за изабрану активност, и која приложе лекарско уверење о општој здравственој способности.
 

Погледајте више информација у документу –  Правилник о сталном стручном оспособљавању и усавршавању кадрова у спорту и рекреацији