Студентски парламент

Студентски парламент Факултета је орган преко кога студенти остварују своја права и заштиту својих интереса. Избор чланова Студентског парламента Факултета врши се сваке године у априлу, тајним и непосредним гласањем.

Студентски парламент има 15 чланова. Право да бирају и да буду бирани у Студентски парламент имају сви студенти Факултета, уписани на студије у школској години у којој се врши избор. Мандат чланова Студентског парламента траје једну годину.

Студента продекана именује декан Факултета, на предлог Студентског парламента. Студент продекан обавља послове који се односе на студентска питања у складу са Статутом Факултета. Начин и поступак предлагања и избора кандидата утврђује се Статутом Студентског парламента Факултета. Члану Студентског парламента коме је престао статус студента престаје мандат даном престанка статуса.

Надлежност Студентског парламента

 1. Бира и разрешава председника и потпредседника Студентског парламента;
 2. Доноси Статут Студентског парламента;
 3. Оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског парламента;
 4. Бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета;
 5. Доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента;
 6. Разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, анализом ефикасности студирања, унапређењем мобилности студената, подстицањем научно-истраживачког рада студената, заштитом права  студената и унапређивањем студентског стандарда;
 7. Организује и спроводи програме ваннаставних активности студената;
 8. Учествује у поступку самовредновања Факултета, у складу са општим  актом који доноси Наставно-научно веће;
 9. Бира и разрешава представнике студената у органима и телима других установа и удружења у којима су заступљени представници студената Факултета, у складу са општим актом установе, удружења, односно Универзитета и Факултета;
 10. Усваја годишњи извештај о раду студента продекана;
 11. Усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Студентског парламента Факултета;
 12. Усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског парламента.

Обавља и друге послове, у складу са Законом, Статутом и општим актима Факултета.